“ನಾವೇನ್ ಸತ್ತೆವನ” 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ; ರಂಗಾಯಣ ಧಾರವಾಡ; ವಾರಾಂತ್ಯ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

“ನಾವೇನ್ ಸತ್ತೆವನ” 

ರಚನೆ:ಎಸ್.ಎಸ್. ಚಿಕ್ಕಮಠ

ನಿರ್ದೇಶನ:ಬಸವರಾಜ ಗುಡ್ಡಪ್ಪನವರ

ಪ್ರಸ್ತುತಿ:ಶ್ರೀ ವಾಯುಪುತ್ರ ಕಲಾ ತಂಡ

ದಿನಾಂಕ:೦೧/೦೨/೨೦೨೦, ಶನಿವಾರ: ಸಂಜೆ:೬.೪೫ಕ್ಕೆ;

ಸ್ಥಳ: ರಂಗಾಯಣ ಸುವರ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯ ರಂಗಮಂದಿರ,ಧಾರವಾಡ

ತಮಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ         ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ

Leave a Reply