ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧ – ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ – ದೇವದತ್ತ ಪಟ್ಟನಾಯಕ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧ – ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ

ದೇವದತ್ತ ಪಟ್ಟನಾಯಕ
ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಜಿ ಬಿ ಹರೀಶ

 

Leave a Reply