ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭ – ನಾಡೋಜ ಕೆ. ಎಸ್ ನಿಸಾರ ಅಹಮದ್ – ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೭ – ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಚಿತ್ರಣ
ನಾಡೋಜ ಕೆ. ಎಸ್ ನಿಸಾರ ಅಹಮದ್ – ಉದ್ಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ

ವಿವಿಡ್ಲಿಪಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ – https://bit.ly/2JWfQLl
Subscribe on YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCJBPXumxeMcM75mcV_jT3Iw
Like us on Facebook: https://www.facebook.com/vividlipi
Follow us on Twitter: https://www.twitter.com/vividlipi
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/vividlipi/

 

Leave a Reply