ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದಾ ಗರಿಗಳ ತೆರೆದು…….

ಮನದನ್ನೆಯ ರಂಗವಲ್ಲಿ
ಕುಣಿಯಿತೆನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ

1 Comment

  1. ರಂಗು ರಂಗಿನ ಚಿತ್ರ

Leave a Reply