ಡಾ. ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ ಅವರ ಕಿರು ಭಾಷಣ

ಡಾ. ಗುರುರಾಜ ಕರಜಗಿ ಅವರು ಧಾರವಾಡದ ಕೆ. ಇ ಬೋರ್ಡ್ ೮೦ನೆ ವರುಷ ತುಂಬಿದ ಸಮಾರಂಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುತ್ತಿನಂತ ನುಡಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಲೆಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುವ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅತೀ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವು.

Leave a Reply