ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ “ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ”

ಅನ್ವೇಷಣಕೂಟ, ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಕಾಶನ, ಜಿ.ಬಿ.ಜೋಶಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಹಾಗೂ ಲಾಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್, ಧಾರವಾಡ
ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ದಿ.೨೮ -೦೯-೨೦೧೮ ರಂದು ನಡೆದ
ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ “ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ”

Leave a Reply