ಆವರ್ತಕ !

ಆವರ್ತಕ !

ಕೆಲ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೈಸಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಬದಿಯ (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ) ಚಕ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಡೈನಮೋ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಬಾಟಲಿ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಸಾಧನವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಡೈನಮೋವನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರನೇಟರ್ (ಆವರ್ತಕ ) ಎನ್ನುವರು. ಆವರ್ತಕವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯು ತ್ಕಾಂತೀಯ ಸಾಧನ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಒತ್ತುಗುಂಡಿಯನ್ನು ಅದುಮಿದರೆ ಈ ಡೈನಮೋದ ತುದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿದ ಚಕ್ರವೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಚಕ್ರದ ಟೈರ್ ಗೆ ತಾಗಿ ಚಕ್ರ ಚಲಿಸುವಾಗ ತಾನೂ ತಿರುಗುತ್ತಾ, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಒಂದು ವಯರ್ ನಿಂದ ಸೈಕಲ್ಲಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಹೆಡ್ ಲೈಟಿಗೂ, ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ (ಕೆಂಪು ಬೆಳಕು ಬೀರುವ ) ಬಲ್ಪಿಗೂ ಜೋಡಿಸಿ ಬೆಳಕು ಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆಯ ಬುದ್ದಿ ಅಥವಾ ಡೈನಮೋ ದೀಪ ಇರಲೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರು ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹೊಸ್ಮನೆ ಮುತ್ತು

Leave a Reply