ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೧

ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ ೧
ರಾಗ : ತೋಡಿ
ತಾಲ : ವಿಳಂಬಿತ ಏಕತಾಲ, ಧೃತ್ ತೀನತಾಲ

ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಭಾರವಿ ದೇರಾಜೆ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ

Leave a Reply