ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ -೧

ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ -೧
೧. ರಾಗ : ನಟ ಭೈರವ
ತಾಲ : ವಿಲಂಬಿತ ಏಕತಾಲ, ಧೃತ್ ತೀನತಾಲ

ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಮತ

Leave a Reply