ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ – ೨

ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ – ೨
ರಾಗ : ಗುಣಕಾಲಿ
ತಾಲ : ಮಧ್ಯಲಯ ತೀನತಾಲ

ತಬಲಾ : ಶ್ರೀ ಗಜಾನನ ಹೆಗಡೆ
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ : ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ ಕಾಮತ

Leave a Reply