ಚೂಟಿ – ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು – ಮನೆಬಾಡಿಗೆ – ಛಾವಣಿ

ಚೂಟಿ – ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು – ಮನೆಬಾಡಿಗೆ – ಛಾವಣಿ

ಮನೆಬಾಡಿಗೆಗೆ
ಬಂದವರ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು
ಚೂಟಿಯಾಗಿರುವದನ್ನು
ನೋಡಿ ಮೊದಲದಿನವೇ
ಚಿತ್ತಾದ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ….

ವಾರವೊಂದರಲ್ಲಿ
ಸಂಗೀತದ class ಸೇರಿ
ಛಾವಣಿ ಕಿತ್ತುವಂತೆ
ಆಲಾಪ ಶುರುವಾದದ್ದೇ ತಡ
ಭ್ರಮೆ ಕಳೆದು, ಅವನ
ಕಣ್ಣ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲಾ zero……..

Leave a Reply