ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ

ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ರ

ಹರಿದು ಮೀರುತಲಿ
ಸಿದ್ಧ ಅಳತೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿ
ಬೆಳಸಬೇಕಿದೆ ಕಂದಾ…
ಈ ನಿನ್ನ ಘನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಎಂದೋ
ಕೊರೆದಿಟ್ಟ ಈ ಕಿರಿಯ
ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆಂದೇ
ಕಿರಿದಾಗಿಸುವಿ ಏಕೆ…?
ಈ ನಿನ್ನ ಭವ್ಯ ಭವಿತವ್ಯ
ಚೆಂದದೀ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ
ಅಂದ ಚಿತ್ರವೇ ತಾನೆನುತ
ಬೋನ್ಸಾಯ್ ತೆರದಿ
ಕುಬ್ಜಗೊಳಿಸುವುದು ತರವೇ…?
ಬೆಳೆವ ಈ ನಿನ್ನ ಹಿರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವಾಟ ಸಾಕಿನ್ನು ,
ಬಿಗಿಗೊಂಡ ಮನವನುತ್ತುತ್ತ
ಉತ್ಸಾಹ, ನಂಬಿಕೆ,
ಕನಸುಗಳ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ,
ಬೆಳಸಬೇಕಿದೆ ನೀನೆ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ;
ಜಗದಗಲ… ಮುಗಿಲಗಲ…!

– ಹೊಸ್ಮನೆ ಮುತ್ತು.

Leave a Reply