ಮುಗುಳನಗೆ

“ಕಣ್ಣು ಪಿಳಿಕಸದೆ ಆ ಒಂದು ಮುಗುಳನಗೆಯ ಮಾದಕ ನೋಟಕ್ಕೆ
ಕಾಯುತಿದೆ ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸು.
ಏಕೆ ಈ ಮುನಿಸು.?
ನನಸಾಗಿಸು ಸುಂದರ ಕನಸು….”

ಇನಾಮದಾರವಿಜು

Leave a Reply