ಸರಳ – ಗಮನ – ತಣಿಸು – ವ್ಯಾಕರಣ

ಸರಳ – ಗಮನ – ತಣಿಸು – ವ್ಯಾಕರಣ

ವ್ಯಾಕರಣವೆಂದೂ
ಕಲಿಕೆಗೆ
ಸರಳವಲ್ಲ..
ಅದು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲ….
ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಹರಿಸಿ
ಮನಗೊಟ್ಟು ಕಲಿತರೆ
ಮಾತ್ರವೇ ಭಾಷೆ
ಅಂದಗೊಂಡು
ಆಡುವವರ, ಕೇಳುವವರ
ಮನ ತಣಿಸುತ್ತದೆ…..
ಮಾತು ಮುತ್ತಾಗಿಸುತ್ತದೆ…
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಮನ ದಣಿಸುತ್ತದೆ…..
ಕೇಳುಗರ ಸುಸ್ತಾಗಿಸುತ್ತದೆ…..

Leave a Reply