ಸಲಿಗೆ – ಜೀವ – ಕಡಲು – ಚಿನಕುರುಳಿ

ಸಲಿಗೆ – ಜೀವ – ಕಡಲು – ಚಿನಕುರುಳಿ

ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವಕೊಡುವ
ಸಲಿಗೆಯಿದ್ದರೂ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ
ಒಂದು L.O.C. ಇರಲೇಬೇಕು…

ಸ್ನೇಹದ ಹಾಲುಗಡಲಲ್ಲಿ
ಹುಳಿಹಿಂಡಿ ಬದುಕು
ಭಂಗವಾಗಿಸುವದಕ್ಕೆ
ಮಹಾ-ಕಲಹವೇನೂ
ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ..

ಒಂದು ಚಿನಕುರುಳಿಯಂಥ
ಅಸಭ್ಯ, ಅನುಚಿತ, ಅಗೌರವದ
Joku ಊ ಸಾಕಾದೀತು

Leave a Reply