ಹಣತೆ

ಹಣತೆ

ಹಣತೆ
ಹಳೆಯದಾದರೇನು..
ಹೊಸದಾದರೇನು..
ಹೊನ್ನಿನದಾದರೇನು…
ಮಣ್ಣಿನದಾದರೇನು…
ಅದು ಬೆಳಗುವ ದೀಪ
ಮುಖ್ಯ…

ವ್ಯಕ್ತಿ
ಬಡವನಾದರೇನು…
ಬಲ್ಲಿದನಾದರೇನು…
ನಮ್ಮವನಾದರೇನು…
ಅನ್ಯನಾದರೇನು
ಮುಖ್ಯವಾಗುವದು
ಸಖ್ಯ…

Leave a Reply