ಮುಖವಾಡ

ಮುಖವಾಡ !

ಬದುಕಿನ ಈ ಅನಂತ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ
ಗುರುತು ವಿಳಾಸಗಳ
ಲಗ್ತಿಸಬೇಕೆಂದರೂ
ಲಗ್ತಿಸುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?

 

ದಿನವೂ ಬದಲಾಯಿಸಲೇ

ಬೇಕಾದ ಮುಖವಾಡಗಳಲಿ
ಅಸಲಿ ಮುಖದರ್ಶನವ
ಗುರುತಿಸಲಿ ಹೇಗೆ?

ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರ ಕಟ್ಟಿದಂತೆ

ತಿರುಗಲೇಬೇಕಾದ
ಈ ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಒಂದೆಡೆ
ನಿಂತೆನಾದರೂ ಹೇಗೆ?

ಸುತ್ತ ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆಯುತ

ನಿತ್ಯ ಬದಲಾಗುವೀ ನೂರೆಂಟು
ಇಸಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ, ಒಂದನೇ
ಅಪ್ಪಿಕೂರುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ?

ಹೊಸ್ಮನೆ ಮುತ್ತು

Leave a Reply