ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಮರಕಡಿಯುವವನು

ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಮರಕಡಿಯುವವನು:
ಮಕ್ಕಳೇ ಮೋಸಗಾರರಿಂದ ಹೇಗೆ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.

Leave a Reply