ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲಾ ೮ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಇಳಕಲ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು

ದಿನಾಂಕ:೪,೫ನೇ ಜನೇವರಿ ೨೦೨೦; ಸ್ಥಳ:ಎಸ್.ಗೊಂಗಡಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ,ಗೊರಬಾಳ ನಾಕಾ, ಇಳಕಲ್

 ಅಕ್ಷರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ

Leave a Reply