ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ – ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ

ಕೇಳಿರಿ ಚರ್ಚೆಯ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ
ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ
ದಿನಾಂಕ: ೯ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೭

ಚರ್ಚಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ಖ್ಯಾತ ಅನುವಾದಕರಾದ ಕೆ. ನಲ್ಲತಂಬಿ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ ತಮಿಳಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ಮುರುಗನ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ‘ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ’.

Leave a Reply