ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ – “ವಿಕಲ್ಪ” ಕಾದಂಬರಿ

ಕೇಳಿರಿ ಚರ್ಚೆಯ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ
ಈ-ಹೊತ್ತಿಗೆ
ದಿನಾಂಕ: ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೭

ಚರ್ಚಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ಡಾ. ಕೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ, ‘ವಿಕಲ್ಪ’.

“ವಿಕಲ್ಪ” ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯ ಜೊತೆ, “ವಿಕಲ್ಪ” ಕಾದಂಬರಿಯ ಕರ್ತೃ ಡಾ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಈ ಮುದ್ರಿತ ಭಾಗದಿಂದ ಕೇಳಬಹುದು.

Leave a Reply