ಓ ಗೆಲುವೇ….

ಓ ಗೆಲುವೇ ನೀ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತರುವೆ.
ಗೆಲುವು ಹೇಗೇ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಬರಲಿ
ಸಂತಸ ತಂದೇ ತರುವೆ.
ಇವತ್ತ ಒಬ್ಬನ ಸರದಿ
ನಾಳೆ ಮತ್ತೋಬ್ಬನ ಸರದಿ
ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಸಿಗದಿರುವೆ.
ನಾ ಕಾಣೆ ಯಾವಾಗ‌ ಬರುವದೋ ನನ್ನ‌ ಸರದಿ
ಆದರೂ ನಾ ನುಗ್ಗುತ್ತಿರುವೆ ಭಾರಿ ಭರದಿ.
ಬಾ ಬೇಗನೆ ಓ ಗೆಲುವೇ….
ವಿಜಯ.ಇನಾಮದಾರ
ಧಾರವಾಡ

Leave a Reply