ಹೊನಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- ೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೭

ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ೪ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೭ರ ಸಂಜೆ ೪.೩೦ಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೊನಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮುದ್ರಿತ ಭಾಗ.

  • ಅಡಿಗರ ಕಾವ್ಯ ಗಾಯನ
  • ಅಡಿಗರೆಂದರೆ …….
  • ಕಾವ್ಯ- ಕಾಲ: “ಕಾವ್ಯವೆಂದರೆ ಏನರೀ? – ವಿನಯ ವಿಸ್ಮಯ ವೈಖರಿ!” ಸಂವಾದ
  • ಕವನ ವಾಚನ
  • ಕವನಗಳ ಚರ್ಚೆ

 

Honalu Mar 2017

Leave a Reply