1. ಪಂಡಿತ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೊಡ್ಕಿಂಡಿ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018
ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಾವಿದರು – ಪಂಡಿತ ಪ್ರವೀಣ ಗೋಡಖಿಂಡಿ
ರಾಗ – ಬೃಂದಾವನೀ ಸಾರಂಗ
ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ-ಪಂಡಿತ ರವೀಂದ್ರ ಯಾವಗಲ್

Leave a Reply