1. ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ, ಕಂಪ್ಲಿ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018
ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಾವಿದರು – ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀಪಾದ ಹೆಗಡೆ ಕಂಪ್ಲಿ
ರಾಗ – ಮಿಯಾನ ಕಿ ತೋಡಿ, ವಿಲಂಬಿತ ಖ್ಯಾಲ ಏಕತಾಲ್
ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ-ಶ್ರೀ ಭಾರವಿ ದೇರಾಜೆ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ – ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ

Leave a Reply