3. ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018
ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಾವಿದರು – ಶ್ರೀ ಗಾಂಧಾರ ದೇಶಪಾಂಡೆ
ರಾಗ – ಪಠದೀಪ ವಿಲಂಬಿತ ಖ್ಯಾಲ , ವಿಲಂಬಿತ ಖ್ಯಾಲ ತಾಲ್ ತಿಲವಾಡ
ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ- ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ – ಶ್ರೀ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಹೆಗಡೆ

Leave a Reply