4. ಶ್ರೀ ಅಂಕುಶ್ ನಾಯಕ್ (ಸಿತಾರ)

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018
ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಾವಿದರು – ಕಲಾವಿದರು – ಶ್ರೀ ಅಂಕುಶ್ ನಾಯಕ್ (ಸಿತಾರ)
ರಾಗ – ಮಲಯಮಾರುತ
ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ – ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯ

Leave a Reply