4. ವಿದುಷಿ ಶಾಶ್ವತಿ ಮಂಡಲ್

ಪಂಚಮದ ಇಂಚರ ವಿವೇಕಸ್ಮೃತಿ – 2018
ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕಲಾವಿದರು – ವಿದುಷಿ ಶಾಶ್ವತಿ ಮಂಡಲ್
ರಾಗ – ಸೋಹನಿ ಭಾಟಿಯಾರ ಮಧ್ಯಲಯ ತೀನತಾಲ್
ಸಹ ಕಲಾವಿದರು – ತಬಲಾ-ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ವೈದ್ಯ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ – ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ

Leave a Reply