ಆವರಣ ೫೦! ಮತ್ತು ಕಥೆ -ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಹಬ್ಬ

ಎಸ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಮೈಸೂರು
ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಧಾರವಾಡ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ
ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ!
೨೫ – ೮ – ೨೦೧೯

Leave a Reply