ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೦ – ಸಂಕೀರ್ಣ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೦ – ಸಂಕೀರ್ಣ
ಸೈನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ – ಎಸ್.ಸಿ. ಸರದೇಶಪಾಂಡೆ
ಕಿಟೆಲ್ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು -ಎ.ವಿ.ನಾವಡ
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಓದುವ ದಾರಿಗಳು – ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಜಿ.ಎಂ.ಹೆಗಡೆ

Leave a Reply