ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೩ – ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಓದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು?

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೩ – ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದ ಓದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು?
ಹಂ.ಪ.ನಾಗರಾಜಯ್ಯ
ನಾಗರಾಜ ವಸ್ತಾರೆ
ಎಂ.ಎಚ್.ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ
ಬಿ.ಸುಕನ್ಯಾ
ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ

Leave a Reply