ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೨ – ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೨ – ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ
ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಎಂ.ಉಷಾ, ಎಲ್.ಸಿ.ಸುಮಿತ್ರಾ, ಎಂ.ಜಿ.ಹೆಗಡೆ
ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಹೆಗಡೆ

Leave a Reply