ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೩ – ಯುವ ಬರಹಗಾರರ ಸವಾಲುಗಳು

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೩ – ಯುವ ಬರಹಗಾರರ ಸವಾಲುಗಳು
ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ ಕಂಬಾರ, ಚಿದಾನಂದ ಸಾಲಿ, ಟಿ.ಎಸ್. ಗೊರವರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಚ. ಹ. ರಘುನಾಥ

Leave a Reply