ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೬ – ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮಗಳು

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೬ – ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಯಾಮಗಳು
ಬಿ.ಎನ್.ಸುಮಿತ್ರಾ ಬಾಯಿ,
ವಿವೇಕ ಶಾನಭಾಗ
ಜೋಗಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಟಿ.ಪಿ.ಅಶೋಕ

Leave a Reply