ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೭ – ಸಂಶೋಧನೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೭ – ಸಂಶೋಧನೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು
ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟರ್
ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ
ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಎನ್.ಎಸ್.ತಾರಾನಾಥ

Leave a Reply