ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೯ – ಓದು – ಗಮಕ – ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೪ – ಗೋಷ್ಠಿ ೯ – ಓದು – ಗಮಕ – ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಗನಪತಿ ಪದ್ಯಾಣ (ಗಮಕ)
ಬಿ.ಪಿ.ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ

Leave a Reply