ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೫ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೦ – ಮಹಾಭಾರತ ಪರಂಪರೆ (ಓದು)

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೫ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೦ – ಮಹಾಭಾರತ ಪರಂಪರೆ (ಓದು)
ಪಂಪ ಭಾರತ – ಸಿ.ವೀರಣ್ಣ
ರನ್ನನ ಗದಾಯುದ್ಧ – ಶ್ರೀರಾಮ ಇಟ್ಟಣ್ಣವರ
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ – ತಮಿಳ್ ಸೆಲ್ವಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಶ್ರೀಕಂಠ ಕೂಡಿಗೆ

Leave a Reply