ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೫ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೨ – ನಾಟಕಕಾರರೊಂದಿಗೆ ನಾಟಕಕಾರ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೫ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೨ – ನಾಟಕಕಾರರೊಂದಿಗೆ ನಾಟಕಕಾರ
ಎಚ್. ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ
ಕೆ.ವಿ. ಅಕ್ಷರ
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಪ್ರಕಾಶ ಗರುಡ

Leave a Reply