ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೫ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೭ – ಇಲ್ಲಿಯ ತೀರ್ಪು (ಮಾಸ್ತಿ ಕಥೆ) ರಂಗಪ್ರದರ್ಶನ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೫ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೭ – ಇಲ್ಲಿಯ ತೀರ್ಪು (ಮಾಸ್ತಿ ಕಥೆ) ರಂಗಪ್ರದರ್ಶನ
ಆದ್ಯಂತ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲೆ ತಂಡ, ಬೆಂಗಳೂರು
ನಿರ್ದೇಶನ : ಮೌನೇಶ ಬಡಿಗೇರ

Leave a Reply