ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೫ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೮ – ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೫ – ಗೋಷ್ಠಿ ೧೮ – ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ
ಗಿರೀಶ ಕಾರ್ನಾಡ
ಪ್ರಕಾಶ ರೈ

Leave a Reply