ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೫ – ಗೋಷ್ಠಿ ೩- ಕಂಸಾಳೆ -ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರ – ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ – ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗ ಕಾವ್ಯ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೫ – ಗೋಷ್ಠಿ ೩- ಕಂಸಾಳೆ -ಮಲೆಮಾದೇಶ್ವರ – ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ – ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗ ಕಾವ್ಯ

ಮೈಸೂರು ಗುರುರಾಜ ಮತ್ತು ತಂಡ
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ : ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರು

Leave a Reply