ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೮: ಗೋಷ್ಠಿ- ೩ : ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ: ಪರಂಪರೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೮: ಗೋಷ್ಠಿ- ೩ : ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ: ಪರಂಪರೆ, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ
ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ
ಸುರೇಶ ಆನಗಳ್ಳಿ
ಎಸ್. ಸುರೇಂದ್ರನಾಥ
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ (ಕಪ್ಪಣ್ಣ)

Leave a Reply