ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೮: ಗೋಷ್ಠಿ-೬: ನಾವು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ?

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೮: ಗೋಷ್ಠಿ-೬: ನಾವು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೇ?

ಪೃಥ್ವಿದತ್ತ ಚಂದ್ರಶೋಭಿ
ಮೋಹನ ಆಳ್ವ
ಅರವಿಂದ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ರಾಜಾರಾಮ ಹೆಗಡೆ

Leave a Reply