ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೮: ಗೋಷ್ಠಿ-೭: ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕೆ?

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೮: ಗೋಷ್ಠಿ-೭: ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯ ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕೆ?

ಎಚ್. ಎಮ್. ಮಹೇಶ್ವರಯ್ಯ
ಚೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ
ಕೆ. ಆನ್‍ಬನ್
ಹನುಮಾಕ್ಷಿ ಗೋಗಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ದೇವರಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ

Leave a Reply