ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೮: ಗೋಷ್ಠಿ-೯:ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಮರು ಓದು

ಧಾರವಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ೨೦೧೮: ಗೋಷ್ಠಿ-೯:ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಮರು ಓದು

ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ
ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ಗುಡಿ
ಕೆ.ಸಿ.ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರು : ಟಿ.ಪಿ. ಅಶೋಕ

Leave a Reply