ಪದ್ಮಗಂಧಾ

ರಚನೆ
ಯುಮ್‍ನಾಮ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನುವಾದ
ಹೈಸ್ನಾಮ್ ನೋರೆನ್ ಸಿಂಗ್

ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ
ಬಿ.ಆರ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ ಮತ್ತು ನೇಹಾ ಶಿಶಿರ

Leave a Reply