ಶಿಶಿರ ರಂಗೋತ್ಸವ, ಭಾಗ – 1

ಅಭಿನಯ ಭಾರತಿ, ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ೨೦೧೯ ರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಶಿಶಿರ ರಂಗೋತ್ಸವ ೨೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೯ ರಂದು ನಡೆದ ರಂಗಪ್ರಯೋಗಗಳು : ನೃತ್ಯಗಾಥಾ, ಊರ್ಮಿಳಾ, ನನ್ನೊಳಿಗಿನ ಅವಳು

Leave a Reply