ಶಿಶಿರ ರಂಗೋತ್ಸವ ಭಾಗ – 2

ಅಭಿನಯ ಭಾರತಿ, ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವಭೂಮಿ ದಿನಾಚರಣೆ ೨೦೧೯ ರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಶಿಶಿರ ರಂಗೋತ್ಸವ ೨೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೯ ರಂದು ನಡೆದ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ : ರಾವಿ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯಭಾರತಿ ರಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೨೦೧೯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

Leave a Reply