ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ – ಯು.ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರ್ಚೆ

ಯು.ಕೆ – ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೬, ೨೦೧೯ ರಂದು ನಡೆದ “ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಯು.ಕೆ. ಕನ್ನಡಿಗರೊಂದಿಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರ್ಚೆ”

ಸಂವಾದ –  ಶ್ರೀ. ಎಸ. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಶ್ರೀ. ಶತಾವಧಾನಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಶ್ರೀ. ಎಸ. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತು
ಶ್ರೀ. ಗಿರೀಶ್ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಕೃತಿಗಳ ಅವಲೋಕನ
ಲಂಡನ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ. ಎಸ. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ ಕೃತಿಗಳ ಒಳನೋಟ

Leave a Reply