ವಸಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಲೆ -೩

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಚನಗಳು
ಪ್ರವಚನಕಾರರು : ಡಾ.ವೀಣಾ ಬನ್ನಂಜೆ
ದಿನಾಂಕ ೧೨,೧೩, ೧೪ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೯ ರಂದು ಸ್ನೇಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

Leave a Reply